PRAVILNIK FOTONATEČAJA

PRAVILNIK NATEČAJA ZA NAJ PLANINSKE FOTOGRAFIJE

Planinsko društvo Moravče (organizator), v sodelovanju s Planinskim domom na Uštah – Žerenku Jaka Perne s. p. (soorganizator), razpisuje natečaj za naj planinske fotografije z naslovom PLANINSTVO MORAVŠKE DOLINE.

Prijava na natečaj poteka od 27. 4. 2020 do 15. maja 2020.

Namen natečaja je promocija planinstva Moravške doline.

S tem pravilnikom in pogoji organizator in soorganizator določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v natečaju.

  1. Način sodelovanja

V natečaju lahko sodeluje vsak, ki je v območju Moravške doline posnel fotografijo na temo planinstva.

S prijavo v nagradni natečaj udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v natečaju in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Fotografije za natečaj lahko predstavljajo pohodništvo, varstvo narave, rastlinstvo in živalstvo, vaše skrite kotičke, najljubše razgledne točke ipd. v Moravški dolini.

Natečaja se lahko udeležijo vsi, ki jim fotografiranje ni edina ali poklicna dejavnost, razen članov komisije za izbiro fotografij. Člani UO PDM lahko sodelujejo, vendar ne morejo biti nagrajeni.

Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do tri fotografije v najvišji ločljivosti (priporočena ločljivost slik je 300 dpi), ki jih pošljite na elektronski naslov pdmoravce@gmail.com od 27. aprila 2020 do 15. maja 2020, v sporočilu navedite kontakte podatke avtorja (ime, priimek), lokacijo fotografije in kratek opis fotografije.

2.Ocenjevanje in objava del

Ocenjevalna komisija bo izbrala najboljše fotografije (od posameznega avtorja samo eno), ki bodo nato zbirale všečke na facebook strani organizatorja, tiste z največ všečki bodo nagrajene s praktičnimi nagradami in objavljene na facebook strani in spletni strani organizatorja.

S poslanim elektronskim sporočilom se udeleženec strinja, da bodo oddana dela, lahko objavljena  na spletnih mestih Planinskega društva Moravče. S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek), lahko objavijo na spletni strani in družabnih omrežjih organizatorja in soorganizatorjev.

  1. Podelitev nagrad

Ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo 2 predstavnika Planinskega društva Moravče, 1 predstavnik soorganizatorja in  fotograf, bo podelila naslednje nagrade:

  1. Nagrada: kosilo za dve osebi na Planinskem domu na Uštah – Žerenku,
  2. Nagrada: pohodne palice,
  3. – 5. nagrada: praktični planinski pripomočki.

Pri podeljevanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja natečaja pošljejo elektronsko sporočilo s fotografijo in pripišejo podatke: ime, priimek, lokacijo posnete fotografije in kratek opis fotografije. Vsak udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno nagrado in je lahko nagrajen samo enkrat ne glede na število oddanih fotografij. Podeljenih bo 5 nagrad.

Razglasitev končnih rezultatov bo 26. maja 2020. Razglasitev bo jasna s številom všečkov na facebook strani društva, na kateri bo kasneje tudi dodatno objavljena.

O razglasitvi zmagovalcev in podelitvi nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve zmagovalcev, navzočih osebah, poteku razglasitve, nagrajencih ter uri zaključka razglasitve nagradnega natečaja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta dokončna in na rezultate pritožba ni možna.

  1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti s katere je bila poslana prijavljena fotografija, najpozneje v petih dneh po razglasitvi nagrajencev, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v 3 dneh po razglasitvi zmagovalcev objavljen na spletni strani Planinskega društva Moravče in ostalih promocijski kanalih društva.

Nagrajenci se morajo na obvestilo odzvati v roku 14 dni. V primeru, da se v tem roku ne odzovejo, izgubijo pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjim sodelujočim.

Če nagrajenec v 14 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v  natečaju uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem  natečaju, vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja in da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o natečaju in obveščanje nagrajencev. Podatki udeležencev se izbrišejo v enem letu po končanem natečaju.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče po elektronski pošti pdmoravce@gmail.com.

Uporabnik nagradnega natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator  natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

  1. Avtorstvo

Uporabnik jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

Avtorji za predložena dela zadržite avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske namene natečaja.

  1. Končne določbe

Organizator in soorganizatorja nagradnega natečaja ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju natečaja.

Udeležencem natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pdmoravce@gmail.com.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z natečajem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim natečajem ter s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Pravila natečaja so dostopna na spletni strani na www.pdm.si.

Moravče, 25. 4. 2020