ČLANARINA V LETU 2018

V letu 2018 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

  • Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2018 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (nova številka: +386 5 66 28 500).
  • Zavarovalne vsote za A člane se spremenijo iz 25.000 za smrt in 75.000 za invalidnost na 15.000 in 50.000 €. Za A člane je dodatno vključeno zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara z zavarovalno vsoto do 1.000 €. V skladu s tabelo zlomov, izpahov in opeklin izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino, skladno z določili posebnih pogojev. Dodatno je vključeno tudi zavarovanje prehodne oskrbe (100 ur in 4 prevozi na kontrole).
  • Meja višine zavarovanja za alpinizem se iz 5.000 m dvigne na 6.000 m.
  • OPP članarina se preimenuje v IN članarino in poleg oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo vključuje tudi osebe, ki jim je podaljšana roditeljska pravica.

Vrste in višina članarine za leto 2018

Vrste članstva Višina članarine
član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 €
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S + Š/z družinskim popustom 12,80 €
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P + O/z družinskim popustom 5,60 €
IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti. 7,00 €
IN/z družinskim popustom 5,60 €
Družinski popust
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.
Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.